Poskytovanie miesta podnikania fyzickým osobám.

Služba je vhodná pre fyzické osoby s trvalým pobytom:

a) v Slovenskej republike,

b) v niektorom z členských štátov EÚ/OECD

c) mimo členských štátov EÚ/OECD.

Ide o situácie, keď fyzická osoba (slovenská alebo zahraničná) má v úmysle podnikať na území SR na základe živnostenského oprávnenia a pre účely splnenia podmienok vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi na jeho vydanie musí žiadateľ preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uviedol v žiadosti ako miesto podnikania. 

Získanie živnostenského oprávnenia je pre osoby pod bodom c) nevyhnutným pokladom k žiadosti o získanie trvalého alebo prechodného pobytu v SR umožňujúceho podnikanie a súčasne prílohou k návrhu na zápis podniku takýchto zahraničných fyzických osôb do obchodného registra.

S poukazom na uvedené zabezpečíme podľa požiadaviek klientov miesto podnikania fyzickým osobám na našej adrese, vrátane obvyklých služieb s tým spojených. V súčasnosti je miesto podnikania poskytované v Žiline.

Služba obsahuje :

- označenie miesta podnikania obchodným menom podnikateľa - fyzickej osoby

- oznam o prijatej pošte e-mailom

Cena: 15,- € / mes. (minimálna viazanosť na 12 mesiacov).Ďalšie podrobnosti v cenníku 


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy