Vymáhanie pohľadávok

Zaoberáme sa vymáhaním nepremlčaných pohľadávok od dlžníkov na území celej SR so zameraním najmä v regióne žilinského kraja. Pri vymáhaní pohľadávok dôsledne spolupracujeme s advokátskou kanceláriou. Zabezpečujeme jednak mimosúdne ako aj súdne vymáhanie pohľadávok. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok realizujeme prostredníctvom kontaktovania dlžníkov telefonicky, e-mailom a listovou korešpondenciou. Dlžníkom navrhujeme dohodu o splácaní ich záväzkov formou splátkového kalendára. V súdnom konaní veriteľov vždy zastupuje skúsený advokát s potrebnými znalosťami všetkých príslušných právnych predpisov.

1. Vymáhame pohľadávky:

  • fyzických osôb nepodnikateľov,
  • fyzických osôb podnikateľov (živnostníkov),
  • obchodných spoločností a
  • iných právnických osôb.

Pohľadávku klienta preveríme po predložení všetkých dokladov, od ktorých jej existenciu odvodzuje. Následne preveríme bonitu dlžníka a potom po dohode s klientom zvážime ďalší postup. 

2. Potrebnými dokladmi pre vymáhanie pohľadávok sú najmä:

  • objednávky
  • faktúry
  • dodacie listy
  • zmluvy ( kúpne, nájomné, o dielo, o pôžičke a pod. )
  • vzájomná korešpondencia dlžník - veriteľ
  • zmenky

      ako aj iné obdobné doklady súvisiace s pohľadávkou.

3. Koľko Vás budú služby spojené s vymáhaním pohľadávok stáť ?

Pri prevzatí vymáhania pohľadávok je možné s klientom zmluvne dohodnúť nasledovné spôsoby zaplatenia odmeny:

a) Podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z.

b) Ako podielová odmena určená percentom z vymoženej sumy v rozpätí od 8 - 20 %.

Dohodnutá odmena za služby nezahŕňa súdny poplatok za podanie návrhu na súd vo výške 6 % z hodnoty predmetu sporu.

Pri poskytovaní našich služieb pracujeme tak, aby sme čo najdôslednejšie chránili záujmy klienta. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať a my Vaše otázky zodpovieme a odporučíme ďalší postup.


Kontakt

SPRÁVCA NEHNUTEĽNOSTÍ, s.r.o.
Sad SNP 8, 010 01 Žilina
+421 903 804 615

Obľúbené odkazy